Nijmegen-193

Perspectieffonds Gelderland

Perspectieffonds Gelderland (PFG) focust zich op het investeren in het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Oost NL past prioritering toe op initiatieven en projecten die in aanmerking kunnen komen voor consortiumvorming, integrale programma ontwikkeling en een voorziene financiering. Hierbij zijn zowel maatschappelijk als economisch rendement van belang.

We staan voor grote maatschappelijke vraagstukken, ook in Gelderland. Klimaat, landbouw en energietransitie en digitalisering zijn daarvan de grootste, maar zeker niet de enige. De Gelderse Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ omschrijft de provinciale thema’s, die de basis vormen van de selectiecriteria van Perspectieffonds Gelderland.

Ontwikkeling integrale programma’s en business cases

Om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, ontwikkelen de initiatiefnemers en Oost NL integrale programma’s, die onderdeel uit maken van een door de provincie Gelderland vooraf vastgestelde strategische agenda. De programma's bestaan uit onderling samenhangende projecten, businesscases, financieringen en activiteiten. Door de samenhang versterken ze elkaar en geven ze ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor worden er randvoorwaarden gecreëerd voor succes in termen van economische en maatschappelijke impact, aantrekkelijk vestigingsklimaat en investeringsbereidheid.

Financiering

Uit de programma’s ontstaan financierbare business cases. De PFG-aanpak biedt de mogelijkheid om in samenwerking met private bedrijven, beleggers en andere overheden marktconform te investeren in business cases. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de eventuele onrendabele top van de business case via een PFG-subsidie mee te financieren, indien er geen andere financieringsmogelijkheden zijn om het verdienmodel te laten renderen.  

Voorwaarden in het kort

  • Maximaal 50% van de totale benodigde financiering met een minimum van € 5 miljoen en een maximum van € 40 miljoen 
  • Maximaal 40% onrendabele top subsidie op de totale financiering vanuit PFG
  • Marktconform: private cofinanciering onder gelijkwaardige condities PFG
  • De looptijd wordt afgestemd op de behoefte en het doel van de financiering

Voor nadere details over de voorwaarden verwijzen we u naar de factsheet.