NTCdrone

Financiering

Toegang tot kapitaal, een krachtige kennisbasis, voldoende kritische massa, snelheid van handelen en een sterke farmaceutische sector maken het verschil. Plus natuurlijk ondernemers met een forse dosis ambitie. Oost NL maakt hiervoor optimaal gebruik van haar aanjaagfunctie door eerder geld beschikbaar te stellen dan anderen aandurven.

Uitdagingen

Het beteugelen van de sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg. Het bieden van optimale kwaliteit van leven. Het zijn de grote uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw. Gezond zijn en gezond oud worden, het is immers steeds meer een vanzelfsprekendheid. Gezonde mensen kunnen weliswaar een hogere productiviteit leveren, maar de kosten van dat langer leven lopen onevenredig hoog op. Ontwikkelingen die mondiaal spelen en waarvoor op alle continenten innovatieve oplossingen worden gezocht.

Ambitie

Topsector Life Sciences & Health wil in 2025 tot de wereldtop behoren. Door zorgoplossingen te bieden die de kwaliteit van leven verhogen en die leiden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit en beheersing van de zorgkosten. Nederlandse bedrijven in deze sector zijn internationaal concurrerend en betrokken bij vele biotechnologie transacties.

Wereldtop

De kennisbasis is uitstekend en de Nederlandse wetenschappers behoren tot de top van de wereld. De sector is met een aandeel van 2,5% in het BNP, jaarlijkse groei van 8% en werkgelegenheid voor 2,5% van de beroepsbevolking een belangrijke topsector. Het belang voor de nationale economie neemt elk jaar toe. Dit succes is met name te danken aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Het Midden- en Kleinbedrijf (mkb) speelt een groeiende rol in het maatschappelijk verzilveren van wetenschappelijke kennis. Ze neemt zo haar verantwoordelijkheid voor het aanjagen van innovatie.

Complex

Op microniveau kenmerkt de sector zich door haar kapitaalsintensieve karakter en de lange doorlooptijden. Andere kenmerken zijn het hoge afbreukrisico, verloop van waardecreatie, de zware, maar noodzakelijke regelgeving en tot slot het vergoedingenstelsel dat het karakter van een vrije markt nuanceert. In dit complexe speelveld zal elke innovatie een nieuwe uitdaging zijn.

Thema's

De belangrijkste thema’s in het kort:

  • vergrijzing wereldbevolking;
  • mede daardoor stijgende kosten gezondheidszorg;
  • verhogen arbeidsproductiviteit door gezondere mens;
  • behoefte aan snel en veel kapitaal; toepassing fundamentele kennis;
  • passende regelgeving.

Red Med Tech Highway

Life Sciences & Health in de provincies Gelderland en Overijssel ontwikkelt zich langs de Red Med Tech Highway. Deze highway markeert een lijn met daarop internationale onderzoeksinstellingen als Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Universiteit Twente en Wageningen UR. En natuurlijk het bedrijfsleven met veel innovatieve start ups. De basis voor succesvol ondernemerschap ontstaat door innovaties dicht bij de kennisinstellingen in de regio te zoeken. Oost NL stemt financiering af op de levensfase van de onderneming en houdt een duidelijke focus op commerciële waardecreatie. Met daarnaast een sterke greep op de valorisatiebeleid. Kennis moet namelijk wel worden verzilverd: van kennis naar kassa.

Doelgroep

Het sectorteam richt zich vooral op business proposities die matchen met de kennisgebieden van de regionale kennisinstellingen. Dit geeft toegang tot wetenschappelijke ondersteuning, maar ook tot gelieerde bedrijven die al contacten onderhouden met kennisinstellingen. Ervaring leert dat clustering van jonge bedrijven en kennisinstellingen in de regio de economie stimuleert, en prestatieverhogend werkt. Door kritisch te zijn op technische en commerciële haalbaarheid, kan een portfolio worden gecreëerd waarbij private investeerders en bedrijfsleven graag worden betrokken.

Oost NL

Oost NL maakt optimaal gebruik van haar unieke positie: een aanjaagfunctie vervullen door eerder geld beschikbaar te stellen dan anderen aandurven. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.