Oost NL

Zomergesprekken: Energietransitie

In de energietransitie geldt 2030 als gisteren. ‘Ons huidig energienet krijgt in de toekomst een hele andere functie. Ons net wordt meer een multifunctionele verbinder van energie aanbod, vraag en opslag. Om in de kortst mogelijke tijd de grootst mogelijke stappen naar CO2-neutraliteit te zetten hebben we slimme concepten en nog slimmere samenwerkingsvormen nodig’ aldus Manon van Beek, CEO Tennet. Spreker in het panel tijdens het zomergesprek van Oost NL over de energietransitie op 24 augustus jongstleden. Naast Manon spraken Peter Molengraaf (Boegbeeld Topsector Energie) en Miro Zeman (hoogleraar TU Delft) over uitdagingen en kansen in de energietransitie. 

energietransitie

Van Beek beseft het belang om voor het bedrijfsleven een toekomst te schetsen met heldere doelen. Samen een gezamenlijke visie ontwikkelen en belemmerende wetgeving aanpassen is van belang. 

Miro Zeman schetste het potentieel aan mogelijkheden voor het innovatieve bedrijfsleven om onderzoek- en testfaciliteiten bij kennisinstellingen beter te benutten. Hierdoor worden innovaties beter implementeerbaar. De uitdaging zit in systeemintegratie. In deze fase van de energietransitie hebben we te maken met een aanzienlijke verandering van de mix van primaire energiebronnen. We gaan van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Zeman: ‘Het is vooral van belang hoe we nieuwe energieoplossingen in onze infrastructuur integreren. Dit vraagt veel investeringen in innovatie, testen en afstemming.’ Heel veel techniek is er al, maar nu moeten we zorgen voor opschaling van de toepassingen om de techniek rendabel te maken. 

We zien vandaag de dag allemaal uitdagingen in de energietransitie. Peter Molengraaf: ‘Het probleem is echter minder groot dan we denken. Er kan al veel meer.' Peter riep ondernemers op om creatiever na te denken over eigen energieverbruik. Duidelijk is wel dat de gasprijs de komende jaren niet naar het oude niveau terugkeert. Innovatie is hard nodig. 

We staan voor omvangrijke opgaven. Er ligt een grote taak op die bedrijventerreinen. Lokale energiesystemen kunnen een grote rol spelen in de oplossing. Dat vraagt samenwerking. Er zijn al veel oplossingen, maar hoe snel kunnen we hiermee aan de slag. De oproep aan Oost NL en provincie is om de bedrijven, leerprocessen en partijen bij elkaar te brengen.  Zo versnel je de transitie. Stel de ambities hoog. We hebben in Oost-Nederland veel kennis die we nog meer kunnen uitdragen. Wees daarin niet te bescheiden. 

In totaal waren ruim 40 gasten aanwezig, bestuurders uit de (semi)publieke sector, de private sector en ondernemers. We kijken terug op een geslaagd gesprek met goede inhoudelijke discussie.  

De zomerperiode nodigt uit tot afstand nemen en reflectie. Daarom organiseerden we een drietal zomergesprekken over actuele economische thema’s die aandacht verdienen: energietransitie, economische veiligheid en industriepolitiek. Wilt u hierover verder met ons doorpraten, neem dan vooral contact op met Oost NL.