Oost NL

Virtueel Congres: Impact van Ondernemende Hogescholen binnen Regionale Ecosystemen

Een congres over het zichtbaar en meetbaar maken van de maatschappelijke impact van Hogescholen binnen de regio en binnen clusters. Het congres vindt op 25 juni virtueel plaats.

brug bij deventer

In de Verkenning Praktijkgericht Onderzoek op Hogescholen van het Ministerie van OCW, regieorgaan SIA en Vereniging Hogescholen wordt gesteld dat hogescholen die middenin de samenleving staan van cruciale betekenis zijn voor de verbinding van het onderwijs, het onderzoek en de beroepspraktijk met maatschappelijke vraagstukken. Het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen vormt dan ook een belangrijke schakel tussen het bedrijfsleven, lokale overheden, publieke organisaties en andere kennis– en onderwijsinstellingen en heeft daarmee een sleutelpositie in het kennisecosysteem. Hogescholen zijn gespecialiseerd in het realiseren van impact van kennis naar de regio en het mkb en zijn daarom een kernpartner voor andere kennisinstellingen (OCW, Vereniging Hogescholen & Regieorgaan SIA, 2019). 

Ook de nationale politiek herkent het belang van deze uitdaging. In de wetenschapsbrief van 2019 concludeerde de minister van OCW dat het praktijkgerichte onderzoek inmiddels een onmisbaar onderdeel is van ons kennisecosysteem. In de groeistrategie voor Nederland van EZK, ook wel “groeibrief”, stelt minister Wiebes dat publiek-private samenwerking en het opleiden, aantrekken, vasthouden en optimaal benutten van het juiste talent van belang zijn om bestaande clusters te versterken en nieuwe ecosystemen te laten ontstaan. 

De impact en omvang van praktijkgericht onderzoek kan nog verder toenemen als regionale actoren actief betrokken worden bij de programmering van meerjarig onderzoek. Hogescholen houden bij de onderzoeksprofilering daarom vaak al rekening met vraagstukken die spelen in de regio. Hoe dit alles op landelijk niveau met elkaar kan worden afgestemd via onder andere lectorenplatforms en Centres of Expertise is een uitdaging en een kans om maximale (regionale) impact te bereiken. Een ondernemende opstelling van Hogescholen is daartoe vaak doorslaggevend. 

De vijfde editie van het “Impactcongres voor Hogescholen” zal zich daarom richten op de vraag hoe ondernemende hogescholen – samen met haar partners bij de overheid, universiteiten en bedrijfsleven – hun maatschappelijke impact kunnen vergroten binnen de regio en binnen clusters. Hierbij zullen we ruim de aandacht geven aan de visie en belangen van de partners zelf. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen hierover. Er zal voldoende ruimte zijn om uw eigen inzichten te delen over dit belangrijke onderwerp. 

Bekijk het programma en meld u aan.​