Header fallback 1

Dutch Circular Polymer Valley activeert de circulaire economie met bijdrage uit de Regio Deal Regio Zwolle

Door de productie van kunststoffen putten we fossiele grondstoffen uit, belasten we het milieu en dragen we bij aan klimaatverandering. Het circulair maken van de kunststoffen is daarom een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) heeft als doel om het bewustzijn rond circulair produceren en consumeren te laten toenemen bij bedrijven, overheden en inwoners, de kennispositie op het gebied van circulaire kunststoffen te versterken en meer bedrijven in de kunststofsector circulair te laten produceren. Dit moet leiden tot toename van bedrijvigheid en werkgelegenheid en afname van het gebruik van fossiele grondstoffen. Zo wil de Regio Zwolle haar positie op het gebied van circulaire polymeren verder versterken. Hiervoor ontvangt DCPV uit de Regio Deal Regio Zwolle een bijdrage van het Rijk van € 550.000.

kunststof.jpg

De Regio Zwolle is een hotspot voor circulaire polymeren. Vanwege haar omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie en aanwezige onderwijs- en kennisinstellingen en innovatieplatform Polymer Science Park speelt de regio een belangrijke rol bij het sluiten van de (nationale) kunststofkringloop. De kracht van DCPV is dat er in korte tijd toegewerkt kan worden naar een productdemonstratie of pilot, iets dat voor veel bedrijven en zeker mkb en startups een voorwaarde is om te innoveren. Door de samenwerking wordt hun innovatie- en daarmee concurrentiekracht van het mkb vergroot.

Maatschappelijke opgave als vertrekpunt

Kunststoffen, inclusief composieten en rubbers, zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Door de veelzijdige eigenschappen groeit de komende decennia het gebruik van kunststoffen enorm. Naast de vele voordelen zijn er helaas ook nadelen: uitputting van fossiele grondstoffen, CO2-uitstoot bij de productie en vervuiling door plastic zwerfvuil en microplastics. Dit vraagt om een transitie naar een circulaire kunststofketen. In de Regio Zwolle zetten veel bedrijven al goede stappen op het gebied van circulariteit. Op dit moment wordt in Overijssel bij de productie van kunststofproducten bij circa 14% gerecycled materiaal ingezet, dat percentage moet omhoog. DCPV draagt bij aan die ambitie. De partners binnen DCPV willen deze ambitie realiseren door kennisontwikkeling en –verspreiding, bewustwording, demonstratie, innovatie, ketensamenwerking, het ondersteunen van startups en de inzet van de inkoopkracht van overheden als ‘launching customer’.

Kennisontwikkeling en circulaire uitdagingen

 

Om de kennispositie van DCPV verder te versterken worden er 8 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Hierin werken het Lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim en het Polymer Science Park samen met het bedrijfsleven om tot oplossingen te komen voor circulaire uitdagingen, bijvoorbeeld het verlengen van de levensduur van hergebruikt composiet of het ontgeuren van gerecyclede plastics.

 

Ook willen de bedrijven en kennispartners binnen DCPV de beschikbare kennis breed verspreiden en toepassen in de praktijk in de vorm van concrete producten en processen. Inkoop- en innovatiepilots worden opgestart met gemeenten, Provincie Overijssel en bedrijven. Hiervoor kunnen bedrijven gebruik maken van de subsidieregeling Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen van de provincie Overijssel en CIRCO-Tracks; een methodiek die ondernemers en professionals activeert om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen. Binnen DCPV is bovendien speciale aandacht voor circulaire kunststof gerelateerde startups. Deze doelgroep krijgt ondersteuning vanuit GreenPAC iLab.

 

DCPV gaat daarnaast met ontwikkelde producten en processen de bühne op, door aan bewoners en bedrijven te laten zien wat er allemaal al mogelijk is en gebeurt in de transitie naar circulaire kunststoffen. Dit is onder andere de focus van het circulair ambachtsnetwerk WaardeRing: direct aan de slag met mensen en materialen

 

Regio Deal Regio Zwolle

Het investeringsprogramma Regio Deal Regio Zwolle bevat 18 achttien projecten met een investeringsbijdrage van 22,5 miljoen euro vanuit het Rijk. Met de Regio Deal investeert de regio onder meer in een meer wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het brede mkb.

DCPV is een van de projecten. De totale begroting van het DCPV project bedraagt € 1.95 miljoen. DCPV is een initiatief van 5 leadpartners, Polymer Science Park, Hogeschool Windesheim, Natuur en Milieu Overijssel (namens WaardeRing), ROVA (namens CirkelWaarde) en GreenPAC iLab en mede-aanjager Partners for Innovation. Deze leadpartners werken samen met meer dan 100 bedrijven (startups, mkb en grootbedrijf), onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie Overijssel. DCPV wordt ondersteund door ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Zodra de subsidieaanvraag is gehonoreerd, gaat het project van start.