corona

Corona-update voor ondernemers in Oost-Nederland

We houden je op de hoogte van acties die ondernemend Oost-Nederland ondersteuning bieden op de korte en middellange termijn. Heb je een vraag? Neem dan contact op met een van onze medewerkers https://oostnl.nl/medewerkers of bel 088 667 0100. 

Klik voor het Overzicht Coronaregelingen  

foto uitsnede corona

8 mei - Update

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken. Naar verwachting kunnen enkele tienduizenden ondernemingen gebruik maken van de lening.

29 april - Update

 • Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. 
 • Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld.

24 april - Update

 1. Per 22 april is de concernbepaling van de NOW-regeling verruimd. Dit maakt het onder strikte voorwaarden mogelijk voor dochterondernemingen van buitenlandse moederconcerns om ook gebruik te maken van de tijdelijke loontegemoetskomingsregeling. Bedrijven die deze maanden meer dan twintig procent omzetverlies hebben, krijgen met deze regeling tot maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed.
 2. Op 22 april heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan de verdere verruiming van de GO-C regeling. Hierdoor kan de Nederlandse overheid binnen de kader van de GO (Garantie Ondernemingsfinanciering) tijdelijk voor 80 tot 90% garant staan voor bancaire leningen tot €150 miljoen per onderneming (vanaf € 1,5 miljoen). Het totale garantieplafond wordt verhoogd naar €10 miljard waardoor meer ondernemingen in staat worden gesteld om een lening.  
 3. De provincie Overijssel steunt bedrijven die willen innoveren gedurende de Corona crisis. Het trekt 1 miljoen euro extra uit voor bedrijven die haalbaarheidsonderzoeken willen uitvoeren en daarbij financiele hulp inzetten van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Regeling. Deze regeling voorziet in 40% tot maximaal €20.000 cofinanciering.

8 april - Update

Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar “break-even” of een vervolgronde. Het streven is om vanaf 20 april aanvragen van bedrijven voor overbruggingsfinanciering mogelijk te maken. De komende periode zullen we uitgebreid communiceren over criteria en aanvraagprocedure.

7 april - Update​

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

31 maart - Update

Vandaag heeft minister Koolmees van Sociale Zaken de details van de nieuwe werkverkortingsregeling - tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW) – bekendgemaakt. Vanaf volgende week kunnen bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Uitvoeringsorganisatie UWV streeft ernaar de loketten vanaf maandag 6 april open te hebben. Meer informatie 

27 maart - Update

De impact van Covid-19 is enorm. De crisis begint nu voelbaar en zichtbaar te worden in de economie. Dat bevestigt ook het CPB in de scenario's van de economische effecten van de corona-crisis, die onlangs zijn gepubliceerd (https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis). Oost NL bevraagt bedrijven en ondernemers in de regio om hun problemen goed te begrijpen. Deze kennis zetten we in om de juiste ondersteuning te bieden aan ondernemers in Gelderland en Overijssel of om Provincies / Rijk daarbij te helpen.

De actie van Oost NL

 • Bedrijven die een lening hebben uitstaan bij Oost NL krijgen uitstel van betaling voor rente en aflossing voor een periode van 3 maanden.

Maatregelen in aanvulling op het steunpakket van 17 maart 2020

 • Verruiming exportkrediet: om de effecten van de corona-crisis op de internationale handel te beperken, heeft het kabinet besloten om de mogelijkheden voor exportkredieten te verruimen. Vanaf 26 maart worden ook kortlopende exportkredietverzekeringen gedekt (eerder alleen > 2 jaar, nu ook < 2 jaar). Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door deze maatregelen kunnen exporterende bedrijven meer risico’s afdekken met staatsgaranties. Meer informatie
 • De bestaande regeling voor werktijdverkorting (WTV) is ingetrokken. Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen in plaats van de WTV-regeling een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Via de NOW-regeling krijgen ondernemers een tegemoetkoming waardoor werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetaald kunnen worden. De nieuwe regeling is in de maak maar er is toegezegd dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt. Meer informatie

Tenslotte…

Om grip te krijgen op de corona-crisis is het opschroeven van de testcapaciteit van groot belang. Het Chinese medicijnbedrijf 3DMed heeft zogeheten PCR-kits ontwikkeld, om aan te kunnen tonen of iemand al dan niet besmet is met COVID-19. Dankzij bemiddeling van Oost NL en transporteur iSIP heeft 3dMed snel contact kunnen leggen met de Nederlandse overheid. Een eerste batch van deze testen komt naar verwachting volgende week aan.  Lees hier het volledige bericht

20 maart - Update

De afgelopen week heeft Oost NL zich gefocust op het in kaart brengen van de consequenties voor bedrijven in Gelderland en Overijssel.

Sinds vorige week staan we extra nauw in contact met onze portfoliobedrijven om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de Coronacrisis op hun bedrijfsvoering. We beoordelen welke maatregelen getroffen of genomen moeten worden. We denken mee met ondernemers die bij ons een lening hebben en die zich door de Coronacrisis niet aan de afspraken kunnen houden aan mogelijkheden van versoepeling van de voorwaarden. Met elkaar helpen we ondernemers (en hun werknemers) door deze lastige periode heen. Daarbij is het van belang dat het langetermijnperspectief van die onderneming nog wel steeds perspectiefrijk is. 

Het internationaal zakelijk reisverkeer ligt stil. Dat heeft gevolgen voor al onze activiteiten gericht op export. Trade events, handelsmissies en beursbezoeken (zoals de Hannover Messe); alles is geannuleerd. We werken nu aan een nieuwe agenda voor internationale handel voor na de zomer.

Het Investor Readiness Programma, een tienweeks programma waar wij samen met ondernemers aan de financierbaarheid van hun businesscase werken, gaat digitaal door. (26-3 - Er is alsnog besloten deze editie van het IRP stop te zetten, onder meer het voeren van klantgesprekken is nu lastig te realiseren.)

Samen met...

 • de provincie Gelderland en provincie Overijssel verkennen we of we aanvullende financieringsinstrumenten voor mkb in Oost-Nederland kunnen organiseren. We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn nu en straks, zodat bedrijven ook na de crisis de zaken weer op orde kunnen krijgen.
 • regionale organisaties als FoodvalleyNovel-TKiemtCleantech RegioRCT GelderlandHealth Valley en Kennispoort Regio Zwolle brengen we het nationale noodpakket aan maatregelen zo goed mogelijk bij het bedrijfsleven onder de aandacht.
 • de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland zijn we in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel van deze overleggen is om de ROM’s, net als de banken bij de BMKB-regeling, geaccrediteerd te krijgen voor een landelijke garantieregeling voor overbruggingsfinancieringen voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor de BMKB-regeling bij hun huisbankier. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dit bekend gemaakt.

Handige links

Meest actuele informatie over het coronavirus:

De laatste informatie van het RIVM over het virus 

De website van de Rijksoverheid over het coronavirus 

Overzicht maatregelen mkb:

Kamerbrief over de economische maatregelen

Overzicht van cruciale beroepsgroepen

Veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers

Informatie over het aanvragen van werktijdverkorting

Het coronaloket van de KVK

Maatregelen van de Belastingdienst 

Informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

> Website van Novel-T met hands-on support voor ondernemers

> English information for businesses at business.gov.nl

Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Oost NL en het coronavirus

Tot en met 20 mei werken we bij Oost NL volledig digitaal. Alle meetings op ons kantoor zijn geannuleerd of vinden telefonisch plaats. Daarmee volgen we de maatregelen van het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus op. Wil je contact opnemen met een van onze medewerkers, kijk dan op https://oostnl.nl/medewerkers