Oost NL

Corporate Governance

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL volgt waar mogelijk de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur.

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) is van toepassing op beursgenoteerde vennootschappen. Oost NL past de principes en best practices van de Code toe voor zover deze van toepassing zijn op een organisatie van haar omvang en inrichting. In een verantwoordingsdocument heeft Oost NL de naleving en uitwerking van de Code uiteengezet. Heeft u hiervoor belangstelling? Download dan de bijlage Verantwoording Corporate Governance Code Oost NL.

Interne gedragscode

Naast onze visie op deugdelijk bestuur hebben we ook een visie op goed werknemerschap. Onze interne gedragscode is onderdeel van die visie. De gedragscode maakt transparant wat wij met elkaar onder integriteit en integer handelen verstaan. Hierdoor wordt helder wat wij van elkaar verwachten en wat externe partijen van ons kunnen verwachten. Download onze gedragscode integriteit.

Reglement Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Oost NL onderschrijft het doel en de missie van Oost NL en is zich bewust van het maatschappelijk karakter van Oost NL. De Raad van Commissarissen hecht veel waarde aan ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Zij onderschrijft daarom ook de Nederlandse Corporate Governance Code en de principes die hieraan ten grondslag liggen. Dit komt ook tot uiting in het Reglement van de Raad van Commissarissen van Oost NL, dat de volgende bijlagen kent:

  • Reglement Audit- en Risicocommissie;
  • Reglement Selectie, Benoemings- en Remuneratiecommissie;
  • Profielschets Raad van Commissarissen;
  • Benoemingsreglement Raad van Commissarissen;
  • Rooster van aftreden Raad van Commissarissen.

Het reglement is, inclusief bijlagen, hier te downloaden.

Gedragscode NVP

Een van de financieringsmogelijkheden die Oost NL biedt is een aandelenparticipatie. Daarbij wordt Oost NL aandeelhouder van een onderneming. Oost NL is lid van de Nederlandse Vereniging Participatiemaatschappijen (NVP) en onderschrijft de gedragscode van de NVP, de belangrijkste vijf punten uit de gedragscode zijn:

  • Een participatiemaatschappij handelt maatschappelijk bewust
  • Een participatiemaatschappij heeft een lange investeringshorizon
  • Een participatiemaatschappij communiceert open
  • Een participatiemaatschappij respecteert vertrouwelijkheid
  • Een participatiemaatschappij houdt zich aan de regels

De gedragscode is hier te downloaden.

ROM-Code

De vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) hebben de ROM-Code opgesteld. Met deze code willen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen meer duidelijkheid verschaffen over de rol en verantwoordelijkheid van toezichthouders die op voordracht van een ROM zijn benoemd. Zo gaat de code in op de wet- en regelgeving voor toezichthouders, de dynamiek die investeren met publieke middelen met zich meebrengt en de specifieke kenmerken van risicodragend investeren in de vroege fase en groeifase van ondernemingen. Download hier de ROM-Code.