Oost NL

Innovatiefonds Overijssel I Voorwaarden

De stimulering van innovatie, groei van werkgelegenheid en de versterking van de regionale economische structuur. Dat is het doel van Innovatiefonds Overijssel. Ben jij een Overijsselse ondernemer op zoek naar financiering voor je technologische mkb-onderneming? Ben je een innovatieve ondernemer en wil je (door)groeien? Kijk dan naar de mogelijkheden van een participatie door het Innovatiefonds Overijssel.

Een participatie door het Innovatiefonds Overijssel is aantrekkelijk voor ondernemingen in Overijssel die een kansrijke business case willen financieren in een fase waarin de markt (investeerders of banken) het project nog niet (volledig ) willen financieren.

Innovatiefonds Overijssel I participeert voor bedragen van minimaal € 100.000 tot maximaal € 2.500.000 in technologisch-innovatieve (mkb-)ondernemingen in Overijssel.

Hieronder volgt een samenvatting van de regeling. 

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Innovatieve Technologische mkb-ondernemingen in de provincie Overijssel

Voor welke investeringen zijn de financieringen bestemd?

 • Het risicokapitaal wordt verstrekt voor de uitvoering van een kansrijke businesscase

Het fonds zal uitsluitend risicokapitaal verstrekken binnen de kaders van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb. 2014, L 187/1) of diens opvolger (hierna te noemen: “AGV”), dan wel met voorafgaande instemming van de Europese Commissie.

Welke financieringsvormen zijn mogelijk?

 • Op dit moment verstrekt het fonds alleen financieringen in de vorm van participaties
 • Het fonds participeert voor bedragen van minimaal € 100.000 tot maximaal € 2.500.000

Wat zijn de belangrijkste eisen bij een aanvraag?

De onderneming

 • De mkb-onderneming is gevestigd binnen de geografische grenzen van de provincie Overijssel
 • De mkb-onderneming is niet-beursgenoteerd
 • De mkb-onderneming is een technologisch-innovatieve onderneming in de sectoren: HTSM, Kunststoffen & Chemie (waaronder de maakindustrie), Gezondheidszorg/Life Sciences of cross-overs die tot stand komen tussen de genoemde sectoren en de sectoren Agro-Food, Vrijetijdseconomie, Energie en Bouw

Het ondernemingsplan

 • De investering vanuit IFO I mag maximaal 50% van de totale investering bedragen
 • De mkb-onderneming moet aangeven waarom de te bereiken doelstellingen van de mkb-onderneming niet of minder goed kunnen worden bereikt zonder de verstrekking van risicokapitaal door het Innovatiefonds Overijssel I.
 • Uit het door de aanvrager in te dienen ondernemingsplan dient de levensvatbaarheid van de onderneming te worden aangetoond. Centraal staat hierbij de vraag: hoe verwacht de onderneming geld te verdienen met de ontwikkeling van een product, proces of dienst?

In het ondernemingsplan dient in het bijzonder te worden ingegaan op de volgende aspecten:

 • Aanwezige kennis en ervaring bij ondernemer(s), management, belangrijke medewerkers, organigram;
 • Aandeelhouders en juridische structuur van de (groep van) onderneming(en);
 • Een beschrijving van het product;
 • Een beschrijving van de levensvatbaarheid van de activiteit die onderwerp is van het ondernemingsplan;
 • Strategie en businessmodel;
 • Marktanalyse van bestaande alternatieven, concurrenten en trends;
 • Onderscheidend vermogen van het te ontwikkelen product in vergelijking tot bestaande producten;
 • Omzet-, resultaat- en liquiditeitsprognose.

Aanvullende eisen

De investering

Het maximale door IFO I te investeren bedrag is afhankelijk van de groeifase van de mkb-onderneming.

Meer informatie

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met Oost NL.


Disclaimer

Innovatiefonds Overijssel I B.V. (hierna: “IFO I”) probeert deze website zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden, maar kan niet instaan voor de volledige juistheid van de aangeboden informatie. IFO I aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door gebruikmaking van, dan wel het vertrouwen op, de op deze website verstrekte informatie. Eventuele wijzigingen van de website, waaronder wijzigingen van de voorwaarden die van toepassing zijn op de door IFO I te verstrekken financieringen, kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. IFO I is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites waarvan op deze website een link is opgenomen of van websites waarop een link is opgenomen naar deze website. De informatie op deze website kan niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een financiering van IFO I met een beroep op vergelijkbare gevallen. Het al dan niet honoreren van een aanvraag is te allen tijde voorbehouden aan IFO I. Op de inhoud en presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van IFO I en van derden. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IFO I informatie van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.