Oost NL

Fonds herstructurering bedrijventerreinen Gelderland

Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrijventerrein, waar ongeveer een derde van alle werkgelegenheid is gevestigd. Om deze werkgelegenheid in de toekomst te behouden, maakt de provincie zich sterk voor goede en aantrekkelijke terreinen.

De provincie heeft het mogelijk gemaakt dat aan het provinciale bedrijventerreinenbeleid nu effectief vorm wordt gegeven. Aanvullend aan de investeringen in de openbare ruimte kunnen nu ook investeringen worden gedaan in de private ruimte.

Voor de herontwikkeling van private kavels op bedrijventerreinen komt € 7,5 miljoen beschikbaar in het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG). Het doel van het fonds is om de economische functie van bestaande bedrijventerreinen te versterken.

De verwachting is ook dat door het inzetten van revolverende middelen een vliegwieleffect wordt bewerkstelligd. De aanpak van een of enkele beeldbepalende ‘verwaarloosde plekken’ heeft een positieve uitwerking op het gehele terrein en lokt nieuwe investeringen uit.

Voor welke investeringen zijn de financieringen bestemd?

Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen, om de economische functie van bedrijventerrein te versterken. Daarbij is het uitgangspunt dat de investering als een vliegwiel gaat werken. Om een substantieel effect te bewerkstelligen dient de oppervlakte waar het project positieve uitstraling op heeft, minimaal 5.000m² -in principe aaneengesloten- terrein te bedragen. De investeringen hebben betrekking op aankoop/bewerking van grond en/of vastgoed. Investeringen in machines/inventaris zijn niet mogelijk vanuit het fonds.
Verder zijn investeringen die er uitsluitend op gericht zijn om ruimte te maken voor grote detailhandel, zelfstandige kantoren of transformatie van het gebied uitgesloten.

Wie kan een aanvraag indienen?

Projectontwikkelaars, natuurlijke of rechtspersonen, huurders van onroerende zaken eigenaren van onroerende zaken dan wel een samenwerkingsverband tussen voornoemde doelgroepen die substantiële economische activiteiten in de provincie Gelderland verrichten of gaan verrichten. Hiertoe kan ook een gemeente behoren indien zij deelneemt in een privaatrechtelijke constructie. Op projectniveau dient een aparte (juridische) entiteit te bestaan die kredietnemer en uitvoerder is.

Welke financieringsvormen zijn er mogelijk?

  • Risicodragende participatie en alle vormen van leningen met een looptijd van maximaal 10 jaar.
  • Omvang minimaal € 500.000 en maximaal € 2.500.000
  • Er wordt uitsluitend tegen marktconforme condities geïnvesteerd
  • De investering vanuit FHBG mag maximaal de helft van de totale investering bedragen

Wat zijn de belangrijkste eisen bij een aanvraag?

  • Bij aanvang van het project moet duidelijk zijn dat de herontwikkeling van één of enkele cruciale private kavels een positieve uitwerking op het terrein heeft en dit nieuwe investeringen uitlokt. Er kunnen aanvullende activiteiten en diensten op het terrein mogelijk `worden gemaakt met als doel: het versterken van de economische functie van het bedrijventerrein, en het behoud en -waar mogelijk- uitbreiding van de werkgelegenheid. Daarbij dient ook de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen beter te worden benut (zodat er minder snel ruimte op nieuwe bedrijventerreinen nodig is).
  • Het project moet onderdeel uit maken van een integraal en door de gemeente vastgesteld en ondersteund herstructureringsplan en/of bedrijventerreinenvisie en dient op deze wijze spin-off voor de projectomgeving op te leveren.
  • Voor het desbetreffende bedrijventerrein is aannemelijk gemaakt dat het over voldoende toekomstpotentie beschikt om de economische functie als bedrijventerrein ook voor de toekomst te waarborgen.
  • Het project moet een bijdrage leveren aan tenminste het behoud van de werkgelegenheid op het bedrijventerrein.
  • Aantoonbaar is dat het project niet volledig door marktpartijen kan worden gefinancierd.
  • De aanvrager overlegt documentatie ten behoeve van het uitvoeren van een management, financiële, een technische, een fiscale en juridische due diligence. De kosten voor een externe due diligence en bijkomende administratieve kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Meer informatie

Financieringsaanvragen kunt u indienen bij Sylvia Kortenraij. Voor ondersteuning bij het opstellen van de financieringsaanvraag kunt u contact opnemen met Frank Geerlings, senior projectmanager Bedrijfsomgeving. De inzet van Oost NL wordt gefinancierd door de provincie Gelderland.